Koszyk0 szt
Dział sprzedaży +48 32 738 78 00 +48 533 189 050 Godziny otwarcia: Pon-Pt 7:00-16:00

Polityka prywatności

Informacja o polityce prywatności w firmie: „Komin-Flex” Sp. z o.o. i obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Komin-Flex” Sp. z o.o., (dalej: Administrator), adres e-mail ;
 2. Od dnia 25 maja 2018r., w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w „Komin-Flex” Sp. z o.o. stanowią
  1. art. 6 ust.1 lit. b RODO w odniesieniu do danych niezbędnych w celu wykonywania umów której stronami są osoby, których dane dotyczą
  2. art.6 ust.1 lit. c RODO w odniesieniu do danych niezbędnych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na „Komin-Flex” Sp. z o.o. wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości,
  3. art.6 ust.1 lit. f RODO w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów „Komin-Flex” Sp. z o.o., tj. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jak również w celu kierowania do klientów, w trakcie wykonywania zawartych z nimi umów, informacji marketingowych dotyczących wyrobów „Komin-Flex” Sp. z o.o.,
  4. art.6 ust.1 lit. a RODO w odniesieniu do danych, których podanie nie jest obowiązkowe, przetwarzanych na podstawie zgody osób, których dane dotyczą, tj. w celu kierowania do potencjalnych klientów lub byłych klientów informacji marketingowych o wyrobach „Komin-Flex” Sp. z o.o., po wykonaniu zawartych z klientami umów.
 3. „Komin-Flex” Sp. z o.o. będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe operatorom pocztowym lub kurierom realizującym dostawy wyrobów do klientów, bankom w zakresie realizacji płatności, podmiotom świadczącym dla „Komin-Flex” Sp. z o.o. usługi dotyczące jego systemu informatycznego oraz usługi prawnicze, jak również na żądanie służb i organów uprawnionych do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w „Komin-Flex” Sp. z o.o. przez okres trwania umowy i okres do upływu terminu przedawnienia, w którym mogą być zgłaszane ewentualne roszczenia z umowy wskazane przepisami Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. 2017.459). W przypadku zgłoszenia takich roszczeń okres przetwarzania danych osobowych przedłuży się o okres dochodzenia roszczenia lub obrony przed roszczeniem. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie może jednak być krótszy niż okres archiwizowania dowodów sprzedaży wymagany przepisami o rachunkowości.
  W zakresie danych osobowych przetwarzanych w „Komin-Flex” Sp. z o.o. w celu kierowania do Pani/Pana informacji marketingowych, o którym mowa w pkt 2 d) tego dokumentu, tj. przed zawarciem umowy lub po jej wykonaniu, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego rodzaju przetwarzania. Udzielona zgoda może być przez Panią/Pana cofnięta w dowolnym momencie na adres mailowy  lub pocztą tradycyjną na adres Administratora. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez „Komin-Flex” Sp. z o.o., ma Pani/Pan prawo:
  1. żądać od Administratora potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, a jeśli ma to miejsce, uzyska informacje, o których mowa w art. 15 ust.1 RODO, tj:
   • cele przetwarzania;
   • kategorie odnośnych danych osobowych informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
   • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
   • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
   • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
   • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą;
  2. żądać dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, niezwłocznego usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  3. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  4. wnieść skargę do do organu nadzoru PUODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych w „Komin-Flex” Sp. z o.o. narusza przepisy prawa,
  5. otrzymać swoje dane osobowe w postaci powszechnie używanego elektronicznego formatu maszynowego (e.g. CSV), pozwalającego na przesłanie ich do innego administratora danych osobowych, albo zażądać bezpośredniego przesłania do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe
 6. Podanie danych osobowych „Komin-Flex” Sp. z o.o. jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Ich niepodanie uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy. Podanie danych osobowych, których przetwarzanie wymaga zgody osoby, której dotyczą, nie jest obowiązkowe a ich niepodanie nie wywołuje żadnych konsekwencji.
 7. „Komin-Flex” Sp. z o.o. nie przetwarza danych w formie zautomatyzowanej, w tym nie stosuje profilowania.

 

Przetwarzanie danych osobowych podanych przez osobę, której dane dotyczą (formularz kontaktowy)

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO1).
 2. Celem przetwarzania danych jest kontakt z Panią/Panem oraz udzielenie odpowiedzi na pytania przedstawione w formularzu kontaktowym.
 3. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez czas wymagany do wykonania wskazanych w pkt 2. Nie uchybia to sytuacjom, gdy obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych przez dłuższy czas.
 4. Administratorem danych osobowych jest „Komin-Flex” sp. z o.o., adres ul. Górnośląska 1,42-200 Pszczyna, tel.32 210 11 44, e-mail
 5. Kontakt w zakresie ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail
 6. Odbiorcami danych osobowych są uprawnione na mocy przepisów prawnych instytucje państwowe.
 7. Dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 8. Osoba przekazująca dane może zwrócić się do Administratora o przekazanie kopii danych.
 9. Osoba przekazująca dane ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed momentem, w którym cofnięta została zgoda.
 10. Przekazujący dane ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego.
 11. Przekazujący dane ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych osobowych i ich przenoszenia.
 12. Podanie danych nie jest obowiązkowe, nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym.
 13. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości kontaktu zwrotnego przez Administratora oraz podjęcia czynności związanych z odpowiedzią na zapytanie przekazane za pomocą formularza kontaktowego.
 14. Dane nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Szukacie państwo fachowej porady?

Nasi konsultanci służą pomocą w doborze elementów systemu kominowego.

Lokalizacja Kominflex