"Komin-Flex" sp. z o.o. 43-200 Pszczyna ul. Górnośląska 1 Sklep firmowy czynne: pon.-pt.: 8.00-16.00
flaga ue
 • Polski
 • English
 • Deutsch

Informacja o polityce prywatności w firmie: „Komin-Flex” Sp. z o.o. i obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Komin-Flex” Sp. z o.o., (dalej: Administrator), adres e-mail rodo@kominflex.com.pl;
 2. Od dnia 25 maja 2018r., w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w „Komin-Flex” Sp. z o.o. stanowią
  1. art. 6 ust.1 lit. b RODO w odniesieniu do danych niezbędnych w celu wykonywania umów której stronami są osoby, których dane dotyczą
  2. art.6 ust.1 lit. c RODO w odniesieniu do danych niezbędnych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na „Komin-Flex” Sp. z o.o. wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości,
  3. art.6 ust.1 lit. f RODO w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów „Komin-Flex” Sp. z o.o., tj. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jak również w celu kierowania do klientów, w trakcie wykonywania zawartych z nimi umów, informacji marketingowych dotyczących wyrobów „Komin-Flex” Sp. z o.o.,
  4. art.6 ust.1 lit. a RODO w odniesieniu do danych, których podanie nie jest obowiązkowe, przetwarzanych na podstawie zgody osób, których dane dotyczą, tj. w celu kierowania do potencjalnych klientów lub byłych klientów informacji marketingowych o wyrobach „Komin-Flex” Sp. z o.o., po wykonaniu zawartych z klientami umów.
 3. „Komin-Flex” Sp. z o.o. będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe operatorom pocztowym lub kurierom realizującym dostawy wyrobów do klientów, bankom w zakresie realizacji płatności, podmiotom świadczącym dla „Komin-Flex” Sp. z o.o. usługi dotyczące jego systemu informatycznego oraz usługi prawnicze, jak również na żądanie służb i organów uprawnionych do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w „Komin-Flex” Sp. z o.o. przez okres trwania umowy i okres do upływu terminu przedawnienia, w którym mogą być zgłaszane ewentualne roszczenia z umowy wskazane przepisami Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. 2017.459). W przypadku zgłoszenia takich roszczeń okres przetwarzania danych osobowych przedłuży się o okres dochodzenia roszczenia lub obrony przed roszczeniem. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie może jednak być krótszy niż okres archiwizowania dowodów sprzedaży wymagany przepisami o rachunkowości.
  W zakresie danych osobowych przetwarzanych w „Komin-Flex” Sp. z o.o. w celu kierowania do Pani/Pana informacji marketingowych, o którym mowa w pkt 2 d) tego dokumentu, tj. przed zawarciem umowy lub po jej wykonaniu, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego rodzaju przetwarzania. Udzielona zgoda może być przez Panią/Pana cofnięta w dowolnym momencie na adres mailowy rodo@kominflex.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres Administratora. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez „Komin-Flex” Sp. z o.o., ma Pani/Pan prawo:
  1. żądać od Administratora potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, a jeśli ma to miejsce, uzyska informacje, o których mowa w art. 15 ust.1 RODO, tj:
   • cele przetwarzania;
   • kategorie odnośnych danych osobowych informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
   • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
   • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
   • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
   • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą;
  2. żądać dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, niezwłocznego usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  3. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  4. wnieść skargę do do organu nadzoru PUODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych w „Komin-Flex” Sp. z o.o. narusza przepisy prawa,
  5. otrzymać swoje dane osobowe w postaci powszechnie używanego elektronicznego formatu maszynowego (e.g. CSV), pozwalającego na przesłanie ich do innego administratora danych osobowych, albo zażądać bezpośredniego przesłania do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe
 6. Podanie danych osobowych „Komin-Flex” Sp. z o.o. jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Ich niepodanie uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy. Podanie danych osobowych, których przetwarzanie wymaga zgody osoby, której dotyczą, nie jest obowiązkowe a ich niepodanie nie wywołuje żadnych konsekwencji.
 7. „Komin-Flex” Sp. z o.o. nie przetwarza danych w formie zautomatyzowanej, w tym nie stosuje profilowania.